Bahasa Arab

Bahasa Arab

Display # 
Title Hits
Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 3113
Belajar Nahwu Isim Tafdhil 4362
إعراب كلمة نحو 4059
ما هو إعراب "أو"؟ 4116
بعد اسم الإشارة 2340
هدية النجاح 2275
إعراب أسماء الإشارة 2421
Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 18768
Dars ke 3 ATHAF FIIL 1353
JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 6044
درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 5188
LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 748
درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 7607
MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 2724
TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 4941
Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 26277
Nakirah dan Makrifat 1739
MUDHAF ILAIH 744
Pelajaran Kana wa Akhwatuha 5117
TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 3517
اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 3641
AL-AF’AL AL-KHAMSAH 3438
ISIM MUTSANNA 866
MURAJAAH ISIM MUTSANNA 1039
Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 765
Latihan Isim Maushul ! 752
Review Af’al Khamsah 4020
Beberapa pola bentuk isim tafdhil 5089
KANA WA AKHWATUHA 1047
KANA WA AKHWATUHA 1 690
TASRIF FIIL AMAR 8288
DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 1278
TASRIF التصريف 2745
MUDHAF ILAIH المضاف إليه 4589
WARNA (اللَوْنُ ) 2490
NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 2483
BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 3164
كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 4071
اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 3046
ISIM MAUSHUL اسم الموصول 2869
HURUF-HURUF ATHAF 786
الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 3290
Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 5333
عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 2783
Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 780
Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 42347
Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 4382
Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 3238
Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 14059
Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 4020
FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 5167
FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 43981
الفعـــــــــــــــــــــــــل 2296
Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 13955
Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 3128
Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1197
الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 2873
Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 11772
سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 1618
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2328
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 1786
ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 1618
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1373
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 785
'ADAD (BILANGAN) 3346
I'RAB FI'IL MUDHARI' 1515
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1294
ISIM MAJRUR 1933
ISIM MANSHUB 1699
ISIM MARFU' 1676
I'RAB ISIM 2297
ISIM JAMID 1259
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 3539
HARF (Kata Tugas) 1352
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 2347
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 1905
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 1673
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2014
DHAMIR (Kata Ganti) 2157
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 2424
NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 1750
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 3343
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 1799
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1309
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 1717
PEMBAGIAN KATA 1405