Bahasa Arab

Bahasa Arab

Display # 
Title Hits
Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 2292
Belajar Nahwu Isim Tafdhil 3889
إعراب كلمة نحو 3445
ما هو إعراب "أو"؟ 3538
بعد اسم الإشارة 2071
هدية النجاح 2009
إعراب أسماء الإشارة 2100
Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 16898
Dars ke 3 ATHAF FIIL 1071
JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 5242
درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 4337
LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 615
درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 6482
MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 2169
TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 4437
Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 22606
Nakirah dan Makrifat 1321
MUDHAF ILAIH 632
Pelajaran Kana wa Akhwatuha 4323
TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 2724
اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 3102
AL-AF’AL AL-KHAMSAH 3026
ISIM MUTSANNA 601
MURAJAAH ISIM MUTSANNA 785
Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 644
Latihan Isim Maushul ! 621
Review Af’al Khamsah 3418
Beberapa pola bentuk isim tafdhil 4416
KANA WA AKHWATUHA 809
KANA WA AKHWATUHA 1 576
TASRIF FIIL AMAR 6818
DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 1139
TASRIF التصريف 2411
MUDHAF ILAIH المضاف إليه 3701
WARNA (اللَوْنُ ) 2163
NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 2143
BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 2818
كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 3263
اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 1928
ISIM MAUSHUL اسم الموصول 2434
HURUF-HURUF ATHAF 575
الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 2705
Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 4207
عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 2324
Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 636
Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 37887
Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 3674
Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 2910
Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 12405
Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 3514
FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 3813
FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 39298
الفعـــــــــــــــــــــــــل 1999
Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 11896
Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 2811
Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1078
الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 2635
Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 10879
سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 1482
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2226
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 1704
ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 1518
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1286
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 693
'ADAD (BILANGAN) 3211
I'RAB FI'IL MUDHARI' 1415
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1202
ISIM MAJRUR 1802
ISIM MANSHUB 1567
ISIM MARFU' 1561
I'RAB ISIM 2138
ISIM JAMID 1140
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 3224
HARF (Kata Tugas) 1255
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 2132
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 1782
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 1551
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 1408
DHAMIR (Kata Ganti) 2024
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 2356
NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 1647
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 2676
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 1673
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1227
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 1600
PEMBAGIAN KATA 1260