Bahasa Arab

Bahasa Arab

Display # 
Title Hits
Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 2814
Belajar Nahwu Isim Tafdhil 4228
إعراب كلمة نحو 3858
ما هو إعراب "أو"؟ 3922
بعد اسم الإشارة 2244
هدية النجاح 2195
إعراب أسماء الإشارة 2317
Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 17935
Dars ke 3 ATHAF FIIL 1232
JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 5685
درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 4853
LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 693
درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 7155
MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 2485
TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 4768
Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 24663
Nakirah dan Makrifat 1542
MUDHAF ILAIH 695
Pelajaran Kana wa Akhwatuha 4800
TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 3196
اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 3442
AL-AF’AL AL-KHAMSAH 3293
ISIM MUTSANNA 717
MURAJAAH ISIM MUTSANNA 914
Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 710
Latihan Isim Maushul ! 699
Review Af’al Khamsah 3791
Beberapa pola bentuk isim tafdhil 4871
KANA WA AKHWATUHA 930
KANA WA AKHWATUHA 1 652
TASRIF FIIL AMAR 7640
DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 1229
TASRIF التصريف 2640
MUDHAF ILAIH المضاف إليه 4187
WARNA (اللَوْنُ ) 2371
NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 2357
BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 3050
كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 3748
اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 2712
ISIM MAUSHUL اسم الموصول 2715
HURUF-HURUF ATHAF 672
الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 3045
Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 4773
عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 2581
Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 727
Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 40490
Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 4092
Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 3125
Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 13358
Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 3816
FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 4543
FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 41967
الفعـــــــــــــــــــــــــل 2183
Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 13143
Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 2982
Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1144
الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 2792
Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 11462
سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 1566
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2282
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 1756
ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 1578
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1341
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 743
'ADAD (BILANGAN) 3297
I'RAB FI'IL MUDHARI' 1479
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1259
ISIM MAJRUR 1878
ISIM MANSHUB 1637
ISIM MARFU' 1626
I'RAB ISIM 2227
ISIM JAMID 1208
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 3404
HARF (Kata Tugas) 1317
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 2254
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 1857
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 1638
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 1740
DHAMIR (Kata Ganti) 2110
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 2395
NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 1709
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 3147
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 1745
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1274
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 1682
PEMBAGIAN KATA 1331