Bahasa Arab

Bahasa Arab

Display # 
Title Hits
Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 2517
Belajar Nahwu Isim Tafdhil 4033
إعراب كلمة نحو 3601
ما هو إعراب "أو"؟ 3677
بعد اسم الإشارة 2134
هدية النجاح 2088
إعراب أسماء الإشارة 2194
Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 17213
Dars ke 3 ATHAF FIIL 1121
JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 5409
درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 4491
LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 643
درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 6704
MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 2290
TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 4571
Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 23174
Nakirah dan Makrifat 1408
MUDHAF ILAIH 659
Pelajaran Kana wa Akhwatuha 4472
TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 2896
اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 3227
AL-AF’AL AL-KHAMSAH 3148
ISIM MUTSANNA 642
MURAJAAH ISIM MUTSANNA 836
Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 671
Latihan Isim Maushul ! 647
Review Af’al Khamsah 3551
Beberapa pola bentuk isim tafdhil 4559
KANA WA AKHWATUHA 863
KANA WA AKHWATUHA 1 607
TASRIF FIIL AMAR 7059
DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 1178
TASRIF التصريف 2509
MUDHAF ILAIH المضاف إليه 3870
WARNA (اللَوْنُ ) 2262
NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 2242
BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 2914
كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 3414
اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 2144
ISIM MAUSHUL اسم الموصول 2557
HURUF-HURUF ATHAF 609
الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 2841
Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 4394
عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 2431
Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 670
Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 38694
Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 3846
Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 3010
Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 12760
Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 3638
FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 4043
FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 40068
الفعـــــــــــــــــــــــــل 2072
Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 12295
Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 2877
Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1102
الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 2707
Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 11076
سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 1509
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2249
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 1731
ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 1547
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1310
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 716
'ADAD (BILANGAN) 3246
I'RAB FI'IL MUDHARI' 1439
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1231
ISIM MAJRUR 1830
ISIM MANSHUB 1592
ISIM MARFU' 1582
I'RAB ISIM 2170
ISIM JAMID 1163
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 3289
HARF (Kata Tugas) 1277
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 2177
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 1811
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 1586
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 1537
DHAMIR (Kata Ganti) 2066
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 2370
NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 1672
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 2882
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 1702
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1246
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 1634
PEMBAGIAN KATA 1290