web
counter

Bahasa Arab

Display # 
# Title Hits
1 Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 1546
2 Belajar Nahwu Isim Tafdhil 3235
3 إعراب كلمة نحو 2947
4 ما هو إعراب "أو"؟ 3214
5 بعد اسم الإشارة 1873
6 هدية النجاح 1816
7 إعراب أسماء الإشارة 1886
8 Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 12998
9 Dars ke 3 ATHAF FIIL 950
10 JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 4377
11 درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 3823
12 LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 553
13 درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 5702
14 MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 1848
15 TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 3664
16 Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 17814
17 Nakirah dan Makrifat 1037
18 MUDHAF ILAIH 563
19 Pelajaran Kana wa Akhwatuha 3667
20 TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 2362
21 اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 2768
22 AL-AF’AL AL-KHAMSAH 2675
23 ISIM MUTSANNA 531
24 MURAJAAH ISIM MUTSANNA 577
25 Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 585
26 Latihan Isim Maushul ! 558
27 Review Af’al Khamsah 3042
28 Beberapa pola bentuk isim tafdhil 3603
29 KANA WA AKHWATUHA 733
30 KANA WA AKHWATUHA 1 535
31 TASRIF FIIL AMAR 5369
32 DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 1007
33 TASRIF التصريف 2186
34 MUDHAF ILAIH المضاف إليه 3027
35 WARNA (اللَوْنُ ) 1927
36 NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 1926
37 BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 2481
38 كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 2942
39 اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 1663
40 ISIM MAUSHUL اسم الموصول 2138
41 HURUF-HURUF ATHAF 522
42 الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 2372
43 Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 3419
44 عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 2071
45 Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 576
46 Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 24473
47 Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 3210
48 Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 2607
49 Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 10321
50 Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 3018
51 FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 3036
52 FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 29569
53 الفعـــــــــــــــــــــــــل 1874
54 Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 8072
55 Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 2644
56 Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1022
57 الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 2475
58 Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 9584
59 سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 1431
60 ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2186
61 INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 1676
62 ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 1479
63 ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1229
64 INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 659
65 'ADAD (BILANGAN) 2919
66 I'RAB FI'IL MUDHARI' 1383
67 ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1102
68 ISIM MAJRUR 1761
69 ISIM MANSHUB 1525
70 ISIM MARFU' 1528
71 I'RAB ISIM 2046
72 ISIM JAMID 1113
73 ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 2903
74 HARF (Kata Tugas) 1221
75 FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 1978
76 DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 1661
77 DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 1447
78 ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 840
79 DHAMIR (Kata Ganti) 1861
80 SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 2311
81 NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 1602
82 ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 1830
83 MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 1633
84 MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1192
85 ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 1525
86 PEMBAGIAN KATA 1191