Nahwu

Nahwu

MURAJAAH ISIM MUTSANNA


MURAJAAH ISIM MUTSANNA
1.   
 Apa itu isim mutsanna?
Isim mutsanna   adalah isim yang dibentuk dari isim mufrad (kata tunggal) dengan menambah alif nun (ان) atau ya nun (ين) di akhirnya untuk menunjuk makna arti dua
Contoh :
 يُشَاهِدُالْمُوَظَّفَانِ  الضّيْفَيْنِ فِي الْيَوْمَيْنِ
Dua karyawan menyaksikan dua tamu dalam dua hari
 
Keterangan:
Kata yang bergaris bawah pada kalimat di atas adalah isim mutsanna
 
2.    Bagaiman I’rab isim mutsanna?
I’rab isim mutsanna ada tiga macam, yaitu:
a.     Marfu : ditandai bunyi akhirnya dengan alif (atau alif nun)
Contoh :
يُشَاهِدُالْمُوَظَّفَانِ  الضّيْفَيْنِ فِي الْيَوْمَيْنِ
Keterangan :
Kata yang bergaris bawah adalah isim mutsanna yang marfu
 
b.    Mansub : ditandai bunyi akhirnya dengan ya (atau ya nun)
Contoh :
يُشَاهِدُالْمُوَظَّفَانِ الضّيْفَيْنِ فِي الْيَوْمَيْنِ
Keterangan :
Kata yang bergaris bawah adalah isim mutsanna yang mansub
 
c.     Majrur : ditandai bunyi akhirnya dengan ya (atau ya nun)
Contoh :
يُشَاهِدُالْمُوَظَّفَانِ الضّيْفَيْنِ فِي الْيَوْمَيْنِ
Keterangan :
Kata yang bergaris bawah adalah isim mutsanna yang majrur
 
3.    Bagaimana membedakan isim mutsanna mansub dengan majrur , padahal tanda bunyi akhirnya sama-sama ya nun?
Yaitu dengan melihat  kedudukannya dalam kalimat,
a.     apabila ia berkeadaan marfu, maka ia ditandai dengan alif nun, misalnya ketika ia menjadi fail, mubtada, khabar dan lain sebagainya
b.    apabila ia berkeadaan mansub, maka ia ditandai dengan ya nun, misalnya ketika ia menjadi maf’ul bih, isim innna, khabar Kana  dan lain sebagainya
c.     apabila ia berkeadaan majrur, maka ia ditandai dengan ya nun, misalnya ketika ia menjadi isim majrur karena diawali huruf jar, mudhaf ilaih dan lain sebagainya
 
4.    Bagaimana kaidah I’rab isim majrur:
a.     ISIM MUTSANNA ADALAH ISIM YANG MENUNJUKKAN DUA.

b.    I’RAB ISIM MUTSANNA MARFU DENGAN HURUF ALIF, ADAPUN MANSUB DAN MAJRUR DENGAN HURUF YA