Bahasa Arab

Bahasa Arab

Display # 
Title Hits
Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 4283
Belajar Nahwu Isim Tafdhil 4747
إعراب كلمة نحو 4575
ما هو إعراب "أو"؟ 4617
بعد اسم الإشارة 2590
هدية النجاح 2501
إعراب أسماء الإشارة 3692
Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 21276
Dars ke 3 ATHAF FIIL 1643
JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 6771
درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 6026
LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 977
درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 8521
MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 3443
TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 5380
Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 31279
Nakirah dan Makrifat 2461
MUDHAF ILAIH 926
Pelajaran Kana wa Akhwatuha 6024
TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 4283
اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 4318
AL-AF’AL AL-KHAMSAH 3934
ISIM MUTSANNA 1544
MURAJAAH ISIM MUTSANNA 1365
Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 919
Latihan Isim Maushul ! 915
Review Af’al Khamsah 4805
Beberapa pola bentuk isim tafdhil 5623
KANA WA AKHWATUHA 1335
KANA WA AKHWATUHA 1 786
TASRIF FIIL AMAR 10136
DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 1478
TASRIF التصريف 3105
MUDHAF ILAIH المضاف إليه 5829
WARNA (اللَوْنُ ) 2944
NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 2814
BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 3596
كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 4991
اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 3823
ISIM MAUSHUL اسم الموصول 3456
HURUF-HURUF ATHAF 1067
الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 4301
Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 6848
عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 4287
Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 1082
Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 49155
Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 5179
Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 3536
Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 15868
Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 4522
FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 7023
FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 49964
الفعـــــــــــــــــــــــــل 2631
Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 15364
Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 3683
Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1395
الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 3209
Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 12567
سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 1765
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2502
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 1914
ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 1800
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1472
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 883
'ADAD (BILANGAN) 3478
I'RAB FI'IL MUDHARI' 1629
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1450
ISIM MAJRUR 2099
ISIM MANSHUB 1893
ISIM MARFU' 1824
I'RAB ISIM 2598
ISIM JAMID 1413
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 3822
HARF (Kata Tugas) 1470
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 2712
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 2069
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 1796
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 3050
DHAMIR (Kata Ganti) 2315
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 2543
NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 1860
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 3621
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 1993
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1435
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 1834
PEMBAGIAN KATA 1743