Bahasa Arab

Bahasa Arab

Display # 
Title Hits
Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 3973
Belajar Nahwu Isim Tafdhil 4640
إعراب كلمة نحو 4459
ما هو إعراب "أو"؟ 4479
بعد اسم الإشارة 2512
هدية النجاح 2444
إعراب أسماء الإشارة 3078
Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 20702
Dars ke 3 ATHAF FIIL 1589
JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 6590
درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 5758
LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 929
درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 8268
MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 3221
TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 5292
Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 29825
Nakirah dan Makrifat 2251
MUDHAF ILAIH 885
Pelajaran Kana wa Akhwatuha 5756
TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 4072
اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 4160
AL-AF’AL AL-KHAMSAH 3801
ISIM MUTSANNA 1328
MURAJAAH ISIM MUTSANNA 1284
Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 865
Latihan Isim Maushul ! 874
Review Af’al Khamsah 4622
Beberapa pola bentuk isim tafdhil 5487
KANA WA AKHWATUHA 1245
KANA WA AKHWATUHA 1 754
TASRIF FIIL AMAR 9612
DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 1440
TASRIF التصريف 3026
MUDHAF ILAIH المضاف إليه 5392
WARNA (اللَوْنُ ) 2816
NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 2717
BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 3467
كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 4757
اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 3642
ISIM MAUSHUL اسم الموصول 3311
HURUF-HURUF ATHAF 970
الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 4060
Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 6347
عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 3663
Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 999
Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 47344
Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 4958
Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 3468
Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 15413
Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 4412
FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 6450
FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 48323
الفعـــــــــــــــــــــــــل 2542
Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 15140
Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 3562
Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1342
الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 3112
Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 12418
سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 1716
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2439
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 1870
ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 1751
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1443
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 848
'ADAD (BILANGAN) 3443
I'RAB FI'IL MUDHARI' 1591
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1409
ISIM MAJRUR 2054
ISIM MANSHUB 1835
ISIM MARFU' 1789
I'RAB ISIM 2514
ISIM JAMID 1381
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 3769
HARF (Kata Tugas) 1433
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 2652
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 2025
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 1769
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2822
DHAMIR (Kata Ganti) 2275
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 2508
NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 1834
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 3541
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 1944
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1401
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 1802
PEMBAGIAN KATA 1663