Bahasa Arab

Bahasa Arab

Display # 
Title Hits
Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 5505
Belajar Nahwu Isim Tafdhil 5364
إعراب كلمة نحو 5016
ما هو إعراب "أو"؟ 5136
بعد اسم الإشارة 2950
هدية النجاح 2787
إعراب أسماء الإشارة 5588
Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 23740
Dars ke 3 ATHAF FIIL 1982
JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 7920
درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 7064
LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 1201
درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 9847
MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 4431
TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 5866
Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 37654
Nakirah dan Makrifat 4240
MUDHAF ILAIH 1126
Pelajaran Kana wa Akhwatuha 7325
TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 5314
اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 5035
AL-AF’AL AL-KHAMSAH 4523
ISIM MUTSANNA 2817
MURAJAAH ISIM MUTSANNA 1732
Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 1086
Latihan Isim Maushul ! 1133
Review Af’al Khamsah 5625
Beberapa pola bentuk isim tafdhil 6261
KANA WA AKHWATUHA 3463
KANA WA AKHWATUHA 1 929
TASRIF FIIL AMAR 11797
DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 1644
TASRIF التصريف 4804
MUDHAF ILAIH المضاف إليه 7902
WARNA (اللَوْنُ ) 3567
NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 3265
BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 4245
كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 5918
اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 4736
ISIM MAUSHUL اسم الموصول 4324
HURUF-HURUF ATHAF 2553
الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 5327
Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 10289
عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 7493
Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 1509
Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 57810
Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 6267
Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 3930
Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 18007
Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 5021
FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 9996
FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 56518
الفعـــــــــــــــــــــــــل 3015
Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 16798
Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 4405
Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1545
الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 3496
Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 13205
سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 1957
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2884
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 2067
ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 2117
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1587
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 1011
'ADAD (BILANGAN) 3638
I'RAB FI'IL MUDHARI' 1740
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1593
ISIM MAJRUR 2232
ISIM MANSHUB 2221
ISIM MARFU' 1957
I'RAB ISIM 3268
ISIM JAMID 1533
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 4093
HARF (Kata Tugas) 1650
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 3189
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 2218
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 1935
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 4034
DHAMIR (Kata Ganti) 2478
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 2675
NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 1975
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 4390
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 2421
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1579
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 1961
PEMBAGIAN KATA 2008