Bahasa Arab

Bahasa Arab

Display # 
Title Hits
Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 6017
Belajar Nahwu Isim Tafdhil 5549
إعراب كلمة نحو 5132
ما هو إعراب "أو"؟ 5321
بعد اسم الإشارة 3067
هدية النجاح 2893
إعراب أسماء الإشارة 6039
Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 24796
Dars ke 3 ATHAF FIIL 2031
JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 8213
درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 7293
LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 1265
درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 10197
MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 4839
TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 5963
Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 39512
Nakirah dan Makrifat 5015
MUDHAF ILAIH 1177
Pelajaran Kana wa Akhwatuha 7489
TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 5559
اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 5263
AL-AF’AL AL-KHAMSAH 4709
ISIM MUTSANNA 3315
MURAJAAH ISIM MUTSANNA 1829
Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 1129
Latihan Isim Maushul ! 1198
Review Af’al Khamsah 5873
Beberapa pola bentuk isim tafdhil 6370
KANA WA AKHWATUHA 4155
KANA WA AKHWATUHA 1 967
TASRIF FIIL AMAR 12319
DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 1686
TASRIF التصريف 5259
MUDHAF ILAIH المضاف إليه 8491
WARNA (اللَوْنُ ) 3842
NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 3435
BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 4442
كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 6186
اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 4944
ISIM MAUSHUL اسم الموصول 4591
HURUF-HURUF ATHAF 3534
الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 5590
Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 11228
عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 8500
Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 1576
Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 60114
Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 6612
Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 4082
Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 18481
Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 5176
FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 10646
FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 58107
الفعـــــــــــــــــــــــــل 3140
Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 17296
Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 4516
Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1576
الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 3563
Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 13387
سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 2000
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2925
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 2117
ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 2215
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1621
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 1055
'ADAD (BILANGAN) 3681
I'RAB FI'IL MUDHARI' 1774
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1621
ISIM MAJRUR 2274
ISIM MANSHUB 2339
ISIM MARFU' 1985
I'RAB ISIM 3458
ISIM JAMID 1560
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 4174
HARF (Kata Tugas) 1694
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 3287
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 2463
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 1973
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 4298
DHAMIR (Kata Ganti) 2506
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 2715
NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 1999
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 4688
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 2606
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1606
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 1989
PEMBAGIAN KATA 2064