Bahasa Arab

Bahasa Arab

Display # 
Title Hits
Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 3552
Belajar Nahwu Isim Tafdhil 4557
إعراب كلمة نحو 4326
ما هو إعراب "أو"؟ 4353
بعد اسم الإشارة 2457
هدية النجاح 2401
إعراب أسماء الإشارة 2605
Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 19821
Dars ke 3 ATHAF FIIL 1529
JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 6407
درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 5541
LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 847
درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 8048
MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 3030
TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 5202
Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 28426
Nakirah dan Makrifat 2055
MUDHAF ILAIH 829
Pelajaran Kana wa Akhwatuha 5523
TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 3883
اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 3989
AL-AF’AL AL-KHAMSAH 3668
ISIM MUTSANNA 1095
MURAJAAH ISIM MUTSANNA 1182
Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 835
Latihan Isim Maushul ! 831
Review Af’al Khamsah 4429
Beberapa pola bentuk isim tafdhil 5334
KANA WA AKHWATUHA 1156
KANA WA AKHWATUHA 1 740
TASRIF FIIL AMAR 9074
DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 1373
TASRIF التصريف 2942
MUDHAF ILAIH المضاف إليه 5055
WARNA (اللَوْنُ ) 2677
NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 2638
BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 3359
كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 4471
اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 3474
ISIM MAUSHUL اسم الموصول 3119
HURUF-HURUF ATHAF 912
الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 3780
Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 5929
عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 3258
Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 892
Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 45435
Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 4733
Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 3395
Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 14893
Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 4281
FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 5845
FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 46654
الفعـــــــــــــــــــــــــل 2455
Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 14803
Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 3410
Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1305
الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 3012
Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 12225
سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 1688
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2408
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 1839
ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 1720
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1424
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 835
'ADAD (BILANGAN) 3419
I'RAB FI'IL MUDHARI' 1576
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1379
ISIM MAJRUR 2020
ISIM MANSHUB 1785
ISIM MARFU' 1743
I'RAB ISIM 2435
ISIM JAMID 1337
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 3714
HARF (Kata Tugas) 1407
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 2570
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 1976
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 1734
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2418
DHAMIR (Kata Ganti) 2240
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 2486
NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 1818
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 3485
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 1886
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1384
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 1779
PEMBAGIAN KATA 1560