Bahasa Arab

Bahasa Arab

Display # 
Title Hits
Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 7402
Belajar Nahwu Isim Tafdhil 6070
إعراب كلمة نحو 5871
ما هو إعراب "أو"؟ 6094
بعد اسم الإشارة 3629
هدية النجاح 3458
إعراب أسماء الإشارة 7020
Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 27122
Dars ke 3 ATHAF FIIL 2354
JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 9115
درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 8192
LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 1526
درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 11489
MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 6533
TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 6329
Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 46105
Nakirah dan Makrifat 6611
MUDHAF ILAIH 1406
Pelajaran Kana wa Akhwatuha 8175
TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 6648
اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 6180
AL-AF’AL AL-KHAMSAH 5495
ISIM MUTSANNA 4331
MURAJAAH ISIM MUTSANNA 2281
Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 1347
Latihan Isim Maushul ! 1453
Review Af’al Khamsah 6768
Beberapa pola bentuk isim tafdhil 6859
KANA WA AKHWATUHA 6193
KANA WA AKHWATUHA 1 1138
TASRIF FIIL AMAR 13458
DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 1908
TASRIF التصريف 6684
MUDHAF ILAIH المضاف إليه 9867
WARNA (اللَوْنُ ) 4872
NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 4155
BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 5307
كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 7089
اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 5653
ISIM MAUSHUL اسم الموصول 5432
HURUF-HURUF ATHAF 4793
الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 6861
Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 13290
عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 10752
Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 1838
Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 67091
Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 8419
Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 4784
Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 20010
Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 5934
FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 12120
FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 62291
الفعـــــــــــــــــــــــــل 3773
Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 19910
Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 4938
Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1754
الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 3840
Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 13849
سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 2228
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 3148
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 2313
ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 2495
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1818
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 1247
'ADAD (BILANGAN) 3871
I'RAB FI'IL MUDHARI' 1949
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1772
ISIM MAJRUR 2470
ISIM MANSHUB 2675
ISIM MARFU' 2155
I'RAB ISIM 4082
ISIM JAMID 1718
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 4405
HARF (Kata Tugas) 1903
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 3565
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 2665
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 2165
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 4582
DHAMIR (Kata Ganti) 2683
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 2913
NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 2144
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 5096
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 2941
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1781
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 2156
PEMBAGIAN KATA 2277