Bahasa Arab

Bahasa Arab

Display # 
Title Hits
Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 8171
Belajar Nahwu Isim Tafdhil 6272
إعراب كلمة نحو 6132
ما هو إعراب "أو"؟ 6412
بعد اسم الإشارة 3841
هدية النجاح 3721
إعراب أسماء الإشارة 7373
Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 29309
Dars ke 3 ATHAF FIIL 2556
JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 9421
درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 8577
LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 1734
درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 11995
MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 7251
TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 6493
Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 49582
Nakirah dan Makrifat 7176
MUDHAF ILAIH 1542
Pelajaran Kana wa Akhwatuha 8572
TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 7021
اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 6551
AL-AF’AL AL-KHAMSAH 5796
ISIM MUTSANNA 4749
MURAJAAH ISIM MUTSANNA 2559
Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 1466
Latihan Isim Maushul ! 1611
Review Af’al Khamsah 7097
Beberapa pola bentuk isim tafdhil 7126
KANA WA AKHWATUHA 7522
KANA WA AKHWATUHA 1 1254
TASRIF FIIL AMAR 13758
DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 2015
TASRIF التصريف 7164
MUDHAF ILAIH المضاف إليه 10356
WARNA (اللَوْنُ ) 5406
NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 4495
BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 5693
كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 7519
اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 5986
ISIM MAUSHUL اسم الموصول 5743
HURUF-HURUF ATHAF 5080
الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 7415
Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 14612
عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 11941
Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 1973
Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 70815
Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 9100
Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 5070
Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 20549
Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 6213
FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 12552
FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 64134
الفعـــــــــــــــــــــــــل 4006
Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 22346
Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 5128
Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1855
الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 3985
Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 14172
سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 2334
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 3256
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 2418
ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 2637
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1927
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 1343
'ADAD (BILANGAN) 3998
I'RAB FI'IL MUDHARI' 2058
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1861
ISIM MAJRUR 2577
ISIM MANSHUB 2865
ISIM MARFU' 2251
I'RAB ISIM 4375
ISIM JAMID 1826
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 4509
HARF (Kata Tugas) 2011
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 3695
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 2779
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 2270
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 4722
DHAMIR (Kata Ganti) 2795
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 3043
NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 2225
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 5225
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 3113
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1890
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 2256
PEMBAGIAN KATA 2394