Bahasa Arab

Bahasa Arab

Display # 
Title Hits
Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 4955
Belajar Nahwu Isim Tafdhil 5026
إعراب كلمة نحو 4824
ما هو إعراب "أو"؟ 4904
بعد اسم الإشارة 2780
هدية النجاح 2646
إعراب أسماء الإشارة 4986
Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 22682
Dars ke 3 ATHAF FIIL 1848
JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 7431
درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 6683
LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 1076
درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 9337
MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 3996
TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 5659
Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 34727
Nakirah dan Makrifat 3389
MUDHAF ILAIH 1007
Pelajaran Kana wa Akhwatuha 7017
TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 4899
اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 4685
AL-AF’AL AL-KHAMSAH 4254
ISIM MUTSANNA 2215
MURAJAAH ISIM MUTSANNA 1560
Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 991
Latihan Isim Maushul ! 1015
Review Af’al Khamsah 5279
Beberapa pola bentuk isim tafdhil 6078
KANA WA AKHWATUHA 2238
KANA WA AKHWATUHA 1 850
TASRIF FIIL AMAR 11161
DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 1545
TASRIF التصريف 3799
MUDHAF ILAIH المضاف إليه 7057
WARNA (اللَوْنُ ) 3318
NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 3051
BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 3952
كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 5594
اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 4360
ISIM MAUSHUL اسم الموصول 3930
HURUF-HURUF ATHAF 1712
الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 4898
Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 8590
عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 6277
Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 1362
Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 53791
Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 5804
Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 3731
Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 17274
Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 4814
FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 9000
FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 53755
الفعـــــــــــــــــــــــــل 2821
Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 16326
Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 4110
Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1466
الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 3363
Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 12932
سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 1847
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2776
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 1987
ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 1954
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1519
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 939
'ADAD (BILANGAN) 3562
I'RAB FI'IL MUDHARI' 1680
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1512
ISIM MAJRUR 2151
ISIM MANSHUB 2087
ISIM MARFU' 1883
I'RAB ISIM 2919
ISIM JAMID 1470
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 3964
HARF (Kata Tugas) 1556
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 3000
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 2141
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 1859
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 3572
DHAMIR (Kata Ganti) 2390
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 2609
NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 1912
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 3945
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 2214
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1498
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 1896
PEMBAGIAN KATA 1870