Bahasa Arab

Bahasa Arab

Display # 
Title Hits
Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 6742
Belajar Nahwu Isim Tafdhil 5841
إعراب كلمة نحو 5581
ما هو إعراب "أو"؟ 5771
بعد اسم الإشارة 3372
هدية النجاح 3204
إعراب أسماء الإشارة 6676
Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 26046
Dars ke 3 ATHAF FIIL 2211
JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 8739
درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 7781
LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 1403
درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 10915
MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 5671
TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 6162
Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 43067
Nakirah dan Makrifat 6101
MUDHAF ILAIH 1306
Pelajaran Kana wa Akhwatuha 7861
TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 6216
اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 5769
AL-AF’AL AL-KHAMSAH 5125
ISIM MUTSANNA 3942
MURAJAAH ISIM MUTSANNA 2064
Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 1248
Latihan Isim Maushul ! 1333
Review Af’al Khamsah 6365
Beberapa pola bentuk isim tafdhil 6664
KANA WA AKHWATUHA 5241
KANA WA AKHWATUHA 1 1061
TASRIF FIIL AMAR 13038
DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 1807
TASRIF التصريف 6125
MUDHAF ILAIH المضاف إليه 9317
WARNA (اللَوْنُ ) 4423
NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 3845
BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 4926
كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 6685
اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 5362
ISIM MAUSHUL اسم الموصول 5077
HURUF-HURUF ATHAF 4442
الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 6203
Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 12430
عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 9959
Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 1722
Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 64421
Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 7497
Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 4476
Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 19418
Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 5597
FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 11592
FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 60725
الفعـــــــــــــــــــــــــل 3471
Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 18531
Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 4752
Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1667
الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 3723
Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 13643
سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 2119
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 3045
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 2222
ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 2377
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1724
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 1158
'ADAD (BILANGAN) 3785
I'RAB FI'IL MUDHARI' 1870
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1703
ISIM MAJRUR 2382
ISIM MANSHUB 2500
ISIM MARFU' 2076
I'RAB ISIM 3796
ISIM JAMID 1651
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 4305
HARF (Kata Tugas) 1806
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 3439
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 2568
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 2074
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 4479
DHAMIR (Kata Ganti) 2604
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 2821
NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 2084
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 4956
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 2810
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1696
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 2084
PEMBAGIAN KATA 2180