Bahasa Arab

Bahasa Arab

Display # 
Title Hits
Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 5130
Belajar Nahwu Isim Tafdhil 5152
إعراب كلمة نحو 4924
ما هو إعراب "أو"؟ 5005
بعد اسم الإشارة 2850
هدية النجاح 2709
إعراب أسماء الإشارة 5261
Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 22913
Dars ke 3 ATHAF FIIL 1910
JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 7617
درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 6839
LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 1131
درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 9560
MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 4157
TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 5741
Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 35815
Nakirah dan Makrifat 3643
MUDHAF ILAIH 1051
Pelajaran Kana wa Akhwatuha 7162
TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 5060
اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 4815
AL-AF’AL AL-KHAMSAH 4368
ISIM MUTSANNA 2411
MURAJAAH ISIM MUTSANNA 1617
Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 1029
Latihan Isim Maushul ! 1064
Review Af’al Khamsah 5423
Beberapa pola bentuk isim tafdhil 6157
KANA WA AKHWATUHA 2723
KANA WA AKHWATUHA 1 882
TASRIF FIIL AMAR 11390
DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 1581
TASRIF التصريف 4165
MUDHAF ILAIH المضاف إليه 7371
WARNA (اللَوْنُ ) 3403
NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 3147
BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 4069
كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 5703
اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 4500
ISIM MAUSHUL اسم الموصول 4076
HURUF-HURUF ATHAF 2011
الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 5085
Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 9237
عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 6684
Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 1426
Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 55267
Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 5966
Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 3802
Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 17539
Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 4898
FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 9367
FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 54741
الفعـــــــــــــــــــــــــل 2898
Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 16500
Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 4252
Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1494
الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 3416
Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 13054
سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 1889
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2817
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 2017
ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 2011
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1544
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 962
'ADAD (BILANGAN) 3597
I'RAB FI'IL MUDHARI' 1702
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1550
ISIM MAJRUR 2186
ISIM MANSHUB 2141
ISIM MARFU' 1915
I'RAB ISIM 3073
ISIM JAMID 1496
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 4019
HARF (Kata Tugas) 1598
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 3076
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 2174
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 1892
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 3707
DHAMIR (Kata Ganti) 2425
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 2635
NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 1939
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 4070
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 2283
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1529
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 1925
PEMBAGIAN KATA 1909