Bahasa Arab

Bahasa Arab

Display # 
Title Hits
Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 4606
Belajar Nahwu Isim Tafdhil 4894
إعراب كلمة نحو 4703
ما هو إعراب "أو"؟ 4756
بعد اسم الإشارة 2676
هدية النجاح 2576
إعراب أسماء الإشارة 4316
Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 21903
Dars ke 3 ATHAF FIIL 1710
JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 6999
درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 6336
LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 1014
درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 8845
MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 3684
TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 5500
Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 32870
Nakirah dan Makrifat 2792
MUDHAF ILAIH 956
Pelajaran Kana wa Akhwatuha 6399
TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 4519
اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 4497
AL-AF’AL AL-KHAMSAH 4070
ISIM MUTSANNA 1785
MURAJAAH ISIM MUTSANNA 1448
Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 944
Latihan Isim Maushul ! 956
Review Af’al Khamsah 5018
Beberapa pola bentuk isim tafdhil 5858
KANA WA AKHWATUHA 1483
KANA WA AKHWATUHA 1 810
TASRIF FIIL AMAR 10627
DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 1504
TASRIF التصريف 3231
MUDHAF ILAIH المضاف إليه 6335
WARNA (اللَوْنُ ) 3105
NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 2898
BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 3756
كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 5290
اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 4143
ISIM MAUSHUL اسم الموصول 3650
HURUF-HURUF ATHAF 1202
الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 4552
Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 7484
عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 5219
Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 1162
Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 51273
Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 5467
Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 3624
Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 16422
Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 4649
FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 7959
FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 51717
الفعـــــــــــــــــــــــــل 2724
Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 15691
Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 3832
Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1421
الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 3281
Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 12723
سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 1799
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2725
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 1943
ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 1852
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1491
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 908
'ADAD (BILANGAN) 3515
I'RAB FI'IL MUDHARI' 1650
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1470
ISIM MAJRUR 2118
ISIM MANSHUB 1962
ISIM MARFU' 1847
I'RAB ISIM 2694
ISIM JAMID 1438
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 3883
HARF (Kata Tugas) 1497
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 2813
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 2102
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 1819
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 3141
DHAMIR (Kata Ganti) 2341
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 2574
NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 1881
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 3713
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 2055
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1456
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 1861
PEMBAGIAN KATA 1808