Bahasa Arab

Bahasa Arab

Display # 
Title Hits
Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 3340
Belajar Nahwu Isim Tafdhil 4470
إعراب كلمة نحو 4193
ما هو إعراب "أو"؟ 4248
بعد اسم الإشارة 2399
هدية النجاح 2327
إعراب أسماء الإشارة 2499
Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 19141
Dars ke 3 ATHAF FIIL 1444
JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 6249
درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 5367
LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 793
درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 7882
MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 2897
TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 5107
Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 27223
Nakirah dan Makrifat 1901
MUDHAF ILAIH 786
Pelajaran Kana wa Akhwatuha 5375
TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 3701
اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 3794
AL-AF’AL AL-KHAMSAH 3547
ISIM MUTSANNA 958
MURAJAAH ISIM MUTSANNA 1114
Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 806
Latihan Isim Maushul ! 791
Review Af’al Khamsah 4219
Beberapa pola bentuk isim tafdhil 5225
KANA WA AKHWATUHA 1107
KANA WA AKHWATUHA 1 721
TASRIF FIIL AMAR 8699
DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 1319
TASRIF التصريف 2848
MUDHAF ILAIH المضاف إليه 4814
WARNA (اللَوْنُ ) 2582
NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 2563
BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 3263
كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 4260
اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 3226
ISIM MAUSHUL اسم الموصول 2997
HURUF-HURUF ATHAF 861
الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 3519
Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 5624
عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 2965
Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 834
Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 43507
Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 4550
Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 3321
Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 14524
Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 4154
FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 5454
FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 45121
الفعـــــــــــــــــــــــــل 2377
Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 14403
Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 3289
Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1244
الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 2958
Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 12031
سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 1651
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2366
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 1811
ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 1665
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1396
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 814
'ADAD (BILANGAN) 3384
I'RAB FI'IL MUDHARI' 1545
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1335
ISIM MAJRUR 1983
ISIM MANSHUB 1752
ISIM MARFU' 1715
I'RAB ISIM 2373
ISIM JAMID 1294
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 3641
HARF (Kata Tugas) 1383
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 2418
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 1943
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 1710
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2153
DHAMIR (Kata Ganti) 2197
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 2453
NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 1778
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 3412
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 1853
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1342
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 1750
PEMBAGIAN KATA 1464