Bahasa Arab

Bahasa Arab

Display # 
Title Hits
Pembagian Isim Ditinjau Dari Segi Jumlah Bilangannya 6427
Belajar Nahwu Isim Tafdhil 5708
إعراب كلمة نحو 5403
ما هو إعراب "أو"؟ 5572
بعد اسم الإشارة 3228
هدية النجاح 3056
إعراب أسماء الإشارة 6432
Kata Tunjuk Dekat dalam Bahasa Arab 25475
Dars ke 3 ATHAF FIIL 2137
JUMLAH ISMIYYAH KHABAR DARI JUMLAH FI’LIYYAH 8507
درس كان وأخواتها Dars Kana wa Akhwatuha 7556
LATIHAN DARS KANA WA AKHWATUHA! 1339
درس إنّ وأخواتها Dars Inna wa Akhwatuha 10588
MACAM FI’IL DITINJAU DARI PEMBAGIAN WAKTUNYA تقسيم الفعل باعتبار زمنه 5313
TASRIF TSULATSI MUJARRAD TASRIF ISTILAHI FIIL TSULATSI MUJARRAD 6082
Fi'il Tsulatsi Mujarrad الفعل الثلاثي المجرد 41357
Nakirah dan Makrifat 5668
MUDHAF ILAIH 1243
Pelajaran Kana wa Akhwatuha 7671
TASRIF FI’IL TSULATSI MAZID 5909
اسم غير منصرف ISIM GHAIR MUNSHARIF 5542
AL-AF’AL AL-KHAMSAH 4939
ISIM MUTSANNA 3656
MURAJAAH ISIM MUTSANNA 1956
Murajaah : Khabar Jumlah Fil'liyyah 1194
Latihan Isim Maushul ! 1269
Review Af’al Khamsah 6157
Beberapa pola bentuk isim tafdhil 6524
KANA WA AKHWATUHA 4736
KANA WA AKHWATUHA 1 1015
TASRIF FIIL AMAR 12760
DARS TASRIF ISTILAHI TSULATSI MUJARRAD 1749
TASRIF التصريف 5730
MUDHAF ILAIH المضاف إليه 8982
WARNA (اللَوْنُ ) 4161
NA’AT / SHIFAT (na’at mufrad) نعت / صفة 3667
BEBERAPA MAKNA HURUF “ من “ 4710
كان وأخواتها Kana wa Akhwatuha 6437
اسم التفضيل ISIM TAFDHIL 5176
ISIM MAUSHUL اسم الموصول 4870
HURUF-HURUF ATHAF 4047
الأفعال الخمسة AL-AF’AL AL-KHAMSAH 5925
Tentang 'Adad (bilangan) dan Ma'dud (yang dibilang) 11922
عَدَد ‘ADAD (BILANGAN) Dalam Bahasa Arab 9369
Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 1652
Pelajaan Nahwu : KATA BENDA (ISIM) DALAM BAHASA ARAB 62362
Pembagian Fi’il menurut menurut susunan huruf 7016
Fi’il Menurut Bentuk Aktif/ Pasifnya 4294
Fi’il Lazim dan Fil muta’addi 18965
Fi’il Shachich Dan Fi’il Mu’tal 5391
FI’IL AMAR فِــعِــل الامــر 11172
FI’IL MUDHARI’ فِـعْـلُ الْمُـضَــارِعْ 59562
الفعـــــــــــــــــــــــــل 3315
Fi’il Madhi dan Mudhori’ Serta Perubahan Dhomirnya 17911
Kitab Alfiyah Ibnu Malik mp3 4638
Kitab Durusullughah – Pelajaran bahasa Arab 1624
الفرق بين كلمة (لكن) و (بل) 3649
Kitab “Al-”Arabiyah Baina Yadaik” 13530
سألني بعض الإخوة عن قضية الإبتداء بالنكرة، فما حكمه؟ 2063
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 2996
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 2173
ISIM GHAIRU MUNAWWAN (Isim yang Tidak Menerima Tanwin) 2302
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1673
INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA" 1108
'ADAD (BILANGAN) 3735
I'RAB FI'IL MUDHARI' 1820
ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) 1669
ISIM MAJRUR 2331
ISIM MANSHUB 2434
ISIM MARFU' 2031
I'RAB ISIM 3646
ISIM JAMID 1611
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya) (Kata Tanya) 4250
HARF (Kata Tugas) 1751
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah) 3371
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 2517
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek) 2024
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) 4403
DHAMIR (Kata Ganti) 2556
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati) MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk) MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat) 2771
NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu) 2044
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung) 4877
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 2732
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 1653
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama) 2034
PEMBAGIAN KATA 2126