Bahasa

Bahasa

Maksim Kebijaksanaan (Tact Maxim)


Setiap peserta pertuturan meminimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain.

Contoh pematuhan:

.

+ : Mari saya bawakan buku Anda.

- : Jangan tidak usah (Wijana, 1996: 56)

 

Dengan perkataan lain, menurut maksim ini, kesantunan dalam bertutur dapat dilakukan apabila maksim kebijaksanaan dilaksanakan dengan baik.