Bahasa

Bahasa

Maksim Kemurahan (Generosity Maxim)


Dengan maksim kemurahan ini, para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan ini akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Tidak hanya dalam menyuruh dan menawarkan sesuatu seseorang harus berlaku santun, tetapi di dalam mengungkapkan perasaan, dan menyatakan pendapat ia tetap diwajibkan berperilaku demikian (Wijana, 1996: 55-60).

.

Contoh Pematuhan :

+ : Permainan Anda sangat bagus.

-  : Ah, biasa saja. Terima kasih. (Wijana, 1996: 58)