Tafsir

Tafsir

019 – MARYAM 98 AYAT : MAKKIYYAH


1

Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad.

Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad; ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al-Qur'an seperti: Alif laam miim, Alif laam raa, Alif laam miim shaad dan sebagainya. Diantara Ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang Termasuk ayat-ayat Mutasyabihat, dan adapula yang menafsirkannya. Golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan adapula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian Para Pendengar supaya memperhatikan Al-Qur'an itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Kalau mereka tidak percaya bahwa Al-Qur'an diturunkan dari Allah dan hanya buatan Muhammad Saw semata-mata, maka cobalah mereka buat semacam Al-Qur'an itu.

2

(Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakariya,

3

Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

4

Ia berkata: "ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku.

5

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera,

Mawaliku; Yang dimaksud oleh Zakaria dengan mawali ialah orang-orang yang akan mengendalikan dan melanjutkan urusannya sepeninggalnya. Yang dikhawatirkan Zakaria ialah kalau mereka tidak dapat melaksanakan urusan itu dengan baik, karena tidak seorangpun diantara mereka yang dapat dipercayainva, oleh sebab itu dia meminta dianugerahi seorang anak.

6

Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai".

7

Hai Zakariya, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia.

8

Zakariya berkata: "ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua".

9

Tuhan berfirman: "demikianlah". Tuhan berfirman: "hal itu adalah mudah bagi-Ku dan sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (diwaktu itu) belum ada sama sekali".

10

Zakariya berkata: "ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda". Tuhan berfirman: "tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal kamu sehat".

11

Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih diwaktu pagi dan petang.

12

Hai Yahya, ambillah Al-Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak,

Hai Yahya, ambillah; maksudnya, pelajarilah Taurat itu, amalkan isinya, dan sampaikan kepada umatmu.

Hikmah; maksudnya, kenabian. Atau pemahaman Taurat dan pendalaman agama.

13

Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dari dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa,

14

Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka.

15

Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

16

Dan ceritakanlah (kisah) Maryam didalam Al-Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur.

17

Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka, lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya maka ia menjelma dihadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.

Mengutus roh; maksudnya, Malaikat Jibril a.s.

18

Maryam berkata: "sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa".

19

Ia (Jibril) berkata: "sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci".

20

Maryam berkata: "bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina".

21

Jibril berkata: "demikianlah". Tuhanmu berfirman: "hal itu adalah mudah bagi-Ku dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan".

22

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

23

Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, ia berkata: "aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan".

24

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai dibawahmu.

25

Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

26

Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia maka katakanlah: "sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".

27

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata: "hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.

28

Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina".

Saudara perempuan; Maryam dipanggil saudara perempuan Harun, karena ia seorang wanita yang saleh seperti kesalehan Nabi Harun a.s.

29

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. mereka berkata: "bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?".

30

Berkata Isa: "sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi.

31

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati dimana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) Shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.

32

Dan berbakti kepada ibuku dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.

33

Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali".

34

Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.

35

Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Mahasuci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu maka Dia hanya berkata kepadanya: "JADILAH", maka jadilah ia.

36

Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

37

Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) diantara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar.

Berselisihlah golongan; yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani atau antara sesama Yahudi atau sesama Nasrani.

38

Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada Kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini (di dunia) berada dalam kesesatan yang nyata.

39

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputus. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak (pula) beriman.

40

Sesungguhnya Kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada diatasnya dan hanya kepada Kami-lah mereka dikembalikan.

Mewarisi bumi; Mewarisi bumi maksudnya, setelah alam semesta ini hancur semuanya, maka Allah-lah yang kekal.

41

Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim didalam Al-Kitab (Al-Qur'an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi.

Sangat membenarkan; maksudnya, ialah Ibrahim a.s. adalah seorang Nabi yang amat cepat membenarkan semua hal yang ghaib yang datang dari Allah.

42

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya: "wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?.

43

Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

44

Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah.

45

Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah maka kamu menjadi kawan bagi syaitan".

46

Berkata bapaknya: "bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim?. Jika kamu tidak berhenti maka niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama".

47

Berkata Ibrahim: "semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.

48

Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku".

49

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, Kami anugerahkan kepadanya Ishaq dan Ya'qub. dan masing-masingnya Kami angkat menjadi Nabi.

50

Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi.

51

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), kisah Musa didalam Al-Kitab (Al-Qur'an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi.

52

Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur dan Kami telah mendekatkannya kepada Kami diwaktu dia munajat (kepada Kami).

53

Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat Kami, yaitu saudaranya, Harun menjadi seorang Nabi.

54

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) didalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi.

55

Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.

Menyuruh ahlinya; Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahlinya ialah umatnya.

56

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) didalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi.

57

Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

58

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para Nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

59

Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan Shalat dan memperturutkan hawa nafsunya maka mereka kelak akan menemui kesesatan.

60

Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh maka mereka itu akan masuk Surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun.

61

Yaitu Surga `Adn yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Nya, sekalipun (surga itu) tidak nampak. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati.

62

Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna didalam Surga, kecuali ucapan Salam. Bagi mereka rezekinya di Surga itu tiap-tiap pagi dan petang.

63

Itulah Surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa.

64

Dan tidaklah Kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada dihadapan kita, apa-apa yang ada dibelakang kita dan apa-apa yang ada diantara keduanya dan tidaklah Tuhanmu lupa.

65

Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada diantara keduanya maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah) ?.

66

Dan berkata manusia: "betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali?".

67

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali?.

68

Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut.

69

Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa diantara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah.

70

Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan kedalam Neraka.

71

Dan tidak ada seorangpun daripadamu, melainkan mendatangi Neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.

72

Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim didalam Neraka dalam keadaan berlutut.

73

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang (maksudnya), niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: "manakah diantara kedua golongan (kafir dan Mu'min) yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuan(nya)?".

74

Berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Kami binasakan; maksudnya, umat-umat yang mengingkari Allah seperti kaum 'Aad dan Tsamud.

75

Katakanlah: "barangsiapa yang berada didalam kesesatan maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya".

Memperpanjang tempo; maksudnya, memanjangkan umur dan membiarkan mereka hidup dalam kesenangan.

76

Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.

77

Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan: "pasti aku akan diberi harta dan anak".

78

Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah?

79

Sekali-kali tidak, Kami akan menulis apa yang ia katakan dan benar-benar Kami akan memperpanjang azab untuknya,

80

Dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri.

Akan mewarisi; maksudnya, Allah akan mengambil kembali harta dan anak-anaknya sehingga ia menemui Tuhan seorang diri saja.

81

Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.

82

Sekali-kali tidak. Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan mengingkari penyembahan (pengikut-pengikutnya) terhadapnya dan mereka (sembahan-sembahan) itu akan menjadi musuh bagi mereka.

83

Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?,

84

Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya Kami hanya menghitung datangnya (hari siksaan) untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.

85

(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat,

86

Dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke Neraka Jahannam dalam keadaan dahaga.

87

Mereka tidak berhak mendapat Syafa'at kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah.

Mengadakan Perjanjian; maksudnya, Mengadakan Perjanjian dengan Allah ialah menjalankan segala perintah Allah dengan beriman dan bertakwa kepada-Nya.

88

Dan mereka berkata: "Tuhan yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak".

89

Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar,

90

Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh,

91

Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak.

92

Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.

93

Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

94

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.

95

Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri.

96

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.

Beriman dan beramal; Dalam surat Maryam ini nama Allah Ar Rahmaan banyak disebut, untuk memberi pengertian bahwa, Allah memberi ampun tanpa perantara.

97

Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang bertakwa dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

98

Dan berapa banyak telah Kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorangpun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar ?.