Ibadah

Ibadah

PANDUAN RINGKAS UNTUK JEMAAH HAJI DAN UMRAH SERTA PENZIARAH MASJID RASUL SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM


KEWAJIBAN-KEWAJIBAN BAGI JEMAAH HAJI

 

1.  Segera bertaubat  kepada Allah dengan  sebenar-benarnya  dari  segala  dosa, dan memilih harta yang halal untuk ibadah haji dan umrahnya.

 

2.  Menjaga lidah dari dusta, mengumpat, mengadu domba dan menghina orang lain.

 

3.  Tujuan melaksanakan haji dan umrahnya untuk mendapatkan ridha Illahi dan pahala akhirat, bukan untuk sanjungan, ingin gelaran dan berbangga diri.

 

4.  Mempelajari amalan-amalan yang disyariatkan dalam haji dan umrah, dan bertanya hal-hal yang kurang jelas baginya.

 

5.  Apabila telah sampai di miqat, boleh memilih antara haji Ifrad, Tammatu' dan Qiran.

Haji Tammatu' lebih utama bagi yang tidak membawa binatang korban, sedang bagi yang membawanya, lebih utama baginya melaksanakan haji Qiran.

 

6.  Seseorang yang berihram, jika dia khuatir tidak dapat melanjutkan ibadah hajinya sebab sakit, atau musuh, atau sebab lain, maka disyaratkan ketika berihram mengucapkan : "Inna mahallii haistuu habastanii" Ertinya : Tempat tahallulku adalah di tempat aku tertahan".

 

7.  Anak-anak yang masih kecil haji mereka adalah sah, namun haji tersebut belum di kira sebagai memenuhi haji fardu ke atasnya.

 

8.  Orang yang sedang berihram boleh mandi dan membasuh kepalanya atau menggaru kepala sekiranya ada keperluan.

 

9.  Bagi wanita yang sedang berihram diperbolehkan untuk menutup wajahnya dengan kerudung apabila takut dilihat lelaki.

 

10. Mengenakan ikat kepala di bawah kerudung agar mudah sewaktu membuka wajah, sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebahagian kaum wanita, cara ini tidak ada dasarnya dalam syariat.

 

11. Bagi yang sedang berihram boleh mencuci kain ihramnya kemudian mengenakannya kembali dan boleh juga menggantinya dengan yang lain.

 

12. Seseorang  yang  sedang  berihram, apabila  ia  mengenakan  pakaian  berjahit  atau menutupi kepalanya atau memakai wangi-wangian kerana lupa atau pun kerana tidak tahu akan hukumnya, maka ia tidak dikenakan fidyah.

 

13. Bagi yang melakukan haji Tamattu' atau umrah, hendaklah menghentikan bacaan talbiyah apabila ia sampai di Ka'bah sebelum memulai Tawaf.

 

14. Ramal (lari-lari kecil) dan Idhtiba' (mengenakan selendang ihram dengan meletakkan sebahagiannya di atas pundak kiri, dan bahagian lain disebelah ketiak kanan), hanya dilakukan pada Tawaf Qudum saja, dan ramal itu dikhususkan pada tiga putaran pertama, lagi pula untuk kaum lelaki saja, tidak untuk wanita.

 

15. Seseorang yang sedang melakukan Tawaf, apabila ia ragu apakah sudah melakukan tiga putaran atau empat umpamanya, maka hendaklah dikira tiga putaran. Demikian pula ketika Sa'i.

 

16. Boleh  melakukan  Tawaf  di belakang sumur Zamzam  dan  Maqam  Ibrahim  ketika penuh sesak, kerana Masjid Haram seluruhnya merupakan tempat Tawaf.

 

17. Adalah termasuk perbuatan mungkar, jika seorang wanita melakukan Tawaf dengan memakai perhiasan dan wangi-wangian serta tidak menutup aurat.

 

18. Wanita yang sedang haid atau baru bersalin setelah berihram, tidak boleh melakulan tawaf, kecuali setelah ia dalam keadaan suci.

 

19. Bagi wanita boleh berihram dengan mengenakan pakaian yang ia sukai, asalkan pakaian itu tidak menyerupai pakaian lelaki dan jangan sampai menampakkan perhiasan, tetapi hendaklah mengenakan pakaian yang tidak merangsang.

 

20. Melafazkan niat dalam  ibadah  selain  Haji  dan Umrah  adalah  bid'ah  yang  diada- adakan, lebih-lebih bila dilafazkan niat itu dengan suara kuat.

 

21. Diharamkan bagi seorang muslim mukallaf melintasi miqat tanpa berihram, apabila ia bermaksud melakukan ibadah haji dan umrah.

 

22. Jemaah  haji  atau  umrah  yang  datang  melalui  udara,  hendaklah  berihram  ketika berada betul-betul di batas miqat, oleh kerana itu hendaknya ia bersiap-siap untuk berihram sebelum naik pesawat.

 

23. Bagi yang tempat tinggalnya di daerah miqat, tidak perlu pergi ke salah satu tempat miqat, dan cukuplah tempat tinggalnya itu sebagai miqat untuk berihram haji dan umrah.

 

24. Memperbanyak   umrah    setelah    menunaikan   haji,    dari    Tan'im   atau    Jir'anah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian jemaah, adalah hal yang tidak ada dalilnya.

 

25. Hendaklah para jemaah haji pada hari tarwiyah berihram dari tempat tinggalnya di Mekkah, dan tidak perlu berihram dari dalam kota Mekkah atau dari bawah Pancuran Emas Ka'bah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian jemaah haji. Dan tidak perlu baginya Tawaf Wada' ketika berangkat menuju Mina.

 

26. Berangkat dari Mina menuju Arafah pada 9 Zulhijjah, lebih utama dilakukan setelah terbit matahari.

 

27. Tidak  diboleh  meninggalkan  Arafah  sebelum  terbenam  matahari.  Dan  di  saat berangkat  setelah  terbenam  matahari,  hendaknya  dengan  tenang  dan  penuh khusyuk..

 

28. Solat Maghrib dan Isya dilakukan setelah sampai di Muzdalifah, baik sampainya pada waktu Maghrib ataupun setelah masuk waktu Isya.

 

29. Memungut batu untuk melempar Jamrah, boleh dilakukan di mana saja, dan tidak harus dipungut dari Muzdalifah.

 

30. Tidak disunatkan mencuci batu-batu itu, sebab hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah begitu pula para sahabat beliau. Dan agar jangan melontar dengan batu yang telah dipakai melontar.

 

31. Diperbolehkan bagi orang-orang yang lemah, seperti wanita, anak-anak kecil dan yang semisalnya, untuk berangkat menuju Mina ketika lewat pertengahan malam.

 

32. Apabila telah sampai di Mina pada hari Raya, hendaknya jemaah haji menghentikan bacaan Talbiyah, dan agar melontar Jamrah Aqabah dengan tujuh batu berturut-turut.

 

33. Tidak disyaratkan agar batu itu tinggal di tempat lontaran, tapi yang disyaratkan adalah jatuhnya batu di tempat lontaran itu.

 

34. Penyembelihan  Qurban  waktunya  adalah  sampai  terbenam  matahari  pada  hari

Tasyriq yang ketiga menurut pendapat Ulama yang paling benar.

 

35. Tawaf Ifadhah atau Tawaf Ziyarah adalah salah satu rukun haji yang tidak dianggap sah haji seseorang apabila Tawaf itu ditinggalkan, dan ini hendaknya dilakukan pada Hari Raya, tapi boleh juga ditunda sampai setelah hari-hari Mina.

 

36. Bagi yang melakukan Haji Qiran, ia hanya wajib melakukan satu kali sa'i. Demikian pula bagi yang melakukan Haji Ifrad dan ia tetap berihram sampai hari nahr.

 

37. Bagi jemaah haji, lebih utama baginya melakukan amalan-amalan haji pada hari nahr dengan   tertib,                   iaitu   memulai    dengan                 melontar     Jamrah    Aqabah    kemudian menyembelih                binatang             korban,  lantas    mencukur   bersih    atau    memendekkan rambutnya, setelah itu Tawaf Ifadhah di Baitullah dan selanjutnya Sa'i. Dan boleh juga amalan-amalan tersebut dilakukan dengan tidak tertib, iaitu dengan mendahulukan atau mengakhirkan satu dari yang lainnya.

 

38. Tahalul  penuh  dapat  dilaksanakan  setelah  melakukan  hal-hal  di  bawah  ini:  [a] Melontar Jamrah Aqabah, [b] Mencukur bersih atau memendekkan rambut, [c] Tawaf Ifadhah dan Sa'i.

 

39. Sekiranya seseorang jemaah haji terpaksa pulang awal (pada 12hb) dari Mina. Maka harus keluar dari Mina sebelum terbenam matahari.

 

40. Anak kecil yang tidak mampu melontar, hendaklah diwakili oleh walinya setelah ia melontar untuk dirinya sendiri.

 

41. Begitu juga orang-orang yang tidak mampu melontar kerana sakit atau lanjut usia atau kerana hamil, boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melontar.

 

42. Bagi yang mewakili, boleh melontar setiap jamrah dari ketiga jamrah itu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian untuk yang diwakilinya dalam satu tempat.

 

43. Bagi yang melakukan haji Tamattu' atau Qiran, sedang ia bukan penduduk Masjid Haram  (Mekkah),  wajib  baginya  membayar  dam,  iaitu  seekor  kambing,  atau sepertujuh unta/lembu.

 

44. Bagi yang melakukan haji Tamattu' atau Qiran, dan ia tidak mampu menyembelih binatang korban, maka ia diwajibkan untuk berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila telah pulang ke kampungnya.

 

45. Puasa tiga hari itu lebih utama dilakukan sebelum Hari Arafah, agar pada Hari Arafah itu  ia  dalam  keadaan  tidak  berpuasa.  Jika  puasa  itu  belum  dilakukan  makan hendaklah dilakukan pada hari-hari Tasyriq.

 

46. Puasa tiga hari tersebut boleh dilakukan secara berturut-turut atau terpisah-pisah.

Begitu pula puasa yang tujuh hari.

 

47. Tawaf Wada' hukumnya wajib bagi setiap jemaah  haji, kecuali bagi wanita  yang sedang haid atau baru bersalin.

 

48. Disunahkan berziarah ke Masjid Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam, baik sebelum haji ataupun sesudahnya.

 

49. Bagi yang berziarah ke Masjid Nabawi, disunatkan memulai dengan solat dua rakaat Tahiyat al-Masjid di mana saja di dalam Masjid. Dan yang lebih utama solat dilakukan di Raudhah yang mulia.

 

50. Ziarah ke kubur Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa  sallam, dan  ke pekuburan  lain, hanya disyari'atkan untuk kaum lelaki, bukan untuk kaum wanita, dengan syarat agar dilakukan tanpa bersusah payah.

 

51. Mengusap-ngusap dinding kubur Rasul, atau menciumnya ataupun mengelilinginya (bertawaf di sekitarnya), adalah perbuatan bid'ah yang mungkar, yang tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama  Salaf.  Lebih-lebih apabila  ia  mengelilinginya  dengan maksud mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, maka hal itu adalah syirik besar.

 

52. Tidak boleh bagi seseorang memohon kepada Rasul agar beliau memenuhi hajatnya atau melepaskan dirinya dari kesulitan, sebab hal itu syirik.

 

53. Kehidupan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, di dalam kubur adalah kehidupan alam barzakh, bukan seperti hidup di dunia sebelum wafatnya. Dan kehidupan itu hanya Allah saja yang mengetahui hakikat dan keadaannya.

 

54. Mengutamakan berdoa berhampiran kubur Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, sambil               menghadap     kearahnya    dengan     mengangkat    kedua    belah     tangan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian penziarah, adalah termasuk bid'ah yang diada-adakan.

 

55. Ziarah  ke  kubur  Rasul  Shallallahu  'alaihi  wa  sallam,  bukanlah  wajib,  dan  bukan merupakan  suatu  syarat  dalam  ibadah  haji,  sebagaimana  anggapan  sebahagian orang awam.

 

56. Hadis-hadis  yang  dipergunakan  sebagai  dasar  hukum  oleh  orang-orang  yang membolehkan untuk bersusah-payah mendatangi kubur Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah hadis-hadis yang lemah sanadnya atau hadis-hadis palsu.